ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία **–** (αποκαλούμενη εφεξής ‘’Η Εταιρεία’’) με έδρα τον Ιωάννου Καισαρείας 17, Θεσσαλονίκη 544 53, e-mail:[email protected] και νόμιμο εκπρόσωπο την **–**, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τα δικαιώματα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ GDPR

Οι πληροφορίες που θα μας ζητήσετε καθώς και οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου παρέχονται δωρεάν με την προϋπόθεση ότι είναι βάσιμες, δεν είναι υπερβολικές και δεν θα έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα. Σε αντίθεση περίπτωση η εταιρεία μπορεί να επιβάλει επιβάρυνση με ανάλογο κόστος ή να αρνηθεί να παρέχει τις πληροφορίες του αιτήματος σας.

Αν η εταιρεία έχει αμφιβολίες που αφορούν την ταυτότητα σας κατά την υποβολή αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, ενδεχομένως να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες προς επιβεβαίωση των στοιχείων σας και διεκπεραίωση του αιτήματος σας.

Η Εταιρεία θα απαντήσει στα ανωτέρω δικαιώματα σας σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος ή σε τέσσερις (4) μήνες σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. πολύπλοκο αίτημα, αίτημα μεγάλου βαθμού δυσκολίας, μεγάλος αριθμός αιτημάτων κ.α.). Εφόσον η Εταιρεία έχει νόμιμους λόγους όπως ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679) έχει την δυνατότητα να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών. Σε περίπτωση μεγαλύτερης καθυστέρησης του προβλεπομένου ή αν θεωρείτε ότι παραβιάζεται δικαίωμα σας έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή στα εξής στοιχεία : Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, e-mail: [email protected], τηλ. 2106475600. Έχετε το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης υποβάλλοντας αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο e- mail :[email protected]

Η αποτελεσματική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτεί ενίσχυση και τον λεπτομερή καθορισμό των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται στον τρόπο παροχής των πληροφοριών ‘’συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή’’ χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται είτε γραπτώς είτε ηλεκτρονικώς.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Μεταφορά δεδομένων σας εκτός εταιρείας επιτρέπεται αν αυτό επιβάλλεται εκ του νόμου (Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικοί φορείς, Εφορία κ.α.). Επίσης στους τεχνικούς Η/Ύ και δικτύων, λογισμικού Η/Υ με σκοπό την μηχανογραφική υποστήριξη της εταιρείας ως επίσης σε όποιο συνεργαζόμενο με την εταιρεία για την ομαλή λειτουργία της (όπως Λογιστές, Μεταφορικές εταιρείες κ.α.)

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δικαίωμα πληροφόρησης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε παροχή πληροφοριών στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε και έχουμε συλλέξει από εσάς .

Δικαίωμα πρόσβασης – διόρθωσης

Η εταιρεία μας έχει την υποχρέωση εφ όσον της ζητηθεί να σας δώσει πρόσβαση στα στοιχεία που διατηρούμε και σας αφορούν καθώς και να επιβεβαιώσει για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων, τους αποδέκτες κ.α. Επίσης έχετε το δικαίωμα αίτησης διόρθωσης των δεδομένων σε περίπτωση που έχουν αλλάξει ή καταχωρηθεί λάθος.
Διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή αν οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν έχουν διατεθεί από εσάς του ίδιους και διαπιστώσετε ύπαρξη κατάρτισης προφίλ και αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.

Δικαίωμα στη λήθη – διαγραφή

Αποτελεί μια από τις σημαίες της κανονιστικής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.
Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τον σκοπό συλλογής τους ή τα κρίνετε παράνομα έχετε το δικαίωμα αίτησης πλήρους ή μερικής διαγραφής τους. Η εταιρεία σε χρονικό διάστημα ενός μηνός ή σε τέσσερις (4) μήνες σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. πολύπλοκο αίτημα, αίτημα μεγάλου βαθμού δυσκολίας, μεγάλος αριθμός αιτημάτων κ.α.) είναι υποχρεωμένη να σας απαντήσει για την εξέλιξη του αιτήματος σας. Σε περίπτωση αδυναμίας διαγραφής έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή (Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, e-mail: [email protected], τηλ. 2106475600) ή άσκησης δικαστικής προσφυγής.
Σε περίπτωση που κρίνετε παράνομη την επεξεργασία των δεδομένων αλλά δεν επιθυμείτε την διαγραφή τους λόγω ενδεχόμενης δικαστικής αξίωσης, αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας ή κρίνετε ότι τα δικαιώματα σας υπερισχύουν των λόγων επεξεργασίας από την Εταιρεία έχετε το δικαίωμα αίτησης του περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας (ποσοτικά, χρονικά και αναφορικά με τον σκοπό επεξεργασίας).
Έχετε την δυνατότητα εναντίωσης στη χρήση των επεξεργαζόμενων δεδομένων από την Εταιρεία για τους σκοπούς της εμπορικής προώθησης και ειδικά της κατάρτισης προφίλ που είναι σχετικό με την εμπορική προώθηση.

Δικαίωμα φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε και να μεταβιβάζετε τα δεδομένα σας σε τρίτο φορέα χωρίς καμία αντίρρηση από την εταιρεία καθώς και την κατόπιν αιτήσεως σας δυνατότητα άμεσης διαβίβασης χωρίς δική σας μεσολάβηση.

 

Ασφάλεια δεδομένων εγγυήσεις

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας όπως ορίζει ο νόμος και αποκλειστικά και μόνο για τους παραπάνω σκοπούς.
Η Εταιρεία δεν θα προωθήσει τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται από τον νόμο (Εφορία, Ασφαλιστικοί φορείς, κ.λ.π.) και τους παρόχους υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας.

Ποιος στην ομάδα μας έχει πρόσβαση

Τα μέλη της ομάδας μας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που μας παρέχετε. Για παράδειγμα, τόσο οι διαχειριστές της πλατφόρμας όσο και οι διαχειριστές καταστημάτων έχουν πρόσβαση:

  • Πληροφορίες χρήστη, όπως τον αριθμό τηλεφώνου.

Τα μέλη της ομάδας μας έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες (Αριθμός τηλεφώνου).

Cookies

Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε αν ο φυλλομετρητής σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγράφει μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Απενεργοποίηση Cookies

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο επιτρέπουν τον έλεγχο των περισσότερων cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης.

Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookie σε δημοφιλή προγράμματα περιήγησης:

Google Chrome

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Apple Safari

Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με άλλα προγράμματα περιήγησης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του προγραμματιστή του προγράμματος περιήγησης.

Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση από το Google Analytics σε όλους τους ιστότοπους, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Για τον τρόπο που χειρίζεται το Facebook και τις ρυθμίσεις για τα cookies επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.facebook.com/policies/cookies/

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Αναλυτικά στοιχεία

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για να συλλέγουμε αναλυτικά στοιχεία για την κίνηση στην ιστοσελίδα μας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Επικαιροποίηση 28/04/2020